Privacy-
verklaring

Zoals u mag verwachten, gaat Podopraktijk Middelharnis zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van diens verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podopraktijk Middelharnis naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Podopraktijk Middelharnis

Gedempt Kanaal 17a

3241 DB Middelharnis

Email: info@ppmiddelharnis.nl

CONTACT OPNEMEN

Privacyverklaring

Zoals u mag verwachten, gaat Podopraktijk Middelharnis zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij zoveel als mogelijk rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van diens verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Podopraktijk Middelharnis naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Podopraktijk Middelharnis

Gedempt Kanaal 17a

3241 DB Middelharnis

Email: info@ppmiddelharnis.nl

CONTACT OPNEMEN

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Podopraktijk Middelharnis hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraar of podotherapeut, voor uw betaling, voor evaluatie, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Podopraktijk Middelharnis is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U dient hier zelf nadrukkelijk toestemming voor te geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzer, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, relevante gegevens over uw gezondheid, BSN en registratienummer  identiteitsbewijs.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen Podopraktijk Middelharnis een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en/of hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

 

Podopraktijk Middelharnis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Mogelijk ontvangt Podopraktijk Middelharnis uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van onze praktijk afneemt, zullen we de registratie van uw gegevens ongedaan maken.

 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch met internationale organisaties.

Bewaartermijn

Podopraktijk Middelharnis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en et niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Podopraktijk Middelharnis uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u dit aangeven via ons mailadres: info@ppmiddelharnis.nl. Ook als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Podopraktijk Middelharnis uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u ons dit via voorstaand mailadres kenbaar maken. U kunt gevraagd worden om u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Podopraktijk Middelharnis reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag.

 

Podopraktijk Middelharnis brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Podopraktijk Middelharnis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Podopraktijk Middelharnis.